Pokaż koszyk   - 0,00 zł  

Brak produktów

0,00 zł

Do kasy

Witaj

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SOJAA.PL

Niniejszy regulamin stosuje się do zawierania umów internetowej sprzedaży towarów marki SOJAA za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.sojaa.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem oraz administratorem sklepu internetowego www.sojaa.pl jest SART sp. z o. o., ul. Czerwonych Maków 11, 05-800 Pruszków, NIP: 5342504232
2. Klientem sklepu www.sojaa.pl może zostać osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 Kodeksu cywilnego, posiadające zdolność do czynności prawnych. Klientem może zostać również podmiot mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej.
3. Konsument to osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu i wyrażeniem woli zawarcia umowy.
5. Mimo dołożenia wszelkich starań Sprzedawca nie gwarantuje, że publikowane dane i opisy szczegółowe dotyczące Towarów nie zawierają braków lub błędów. W przypadku wątpliwości, Kupujący proszony jest o kontakt z przedstawicielem Sklepu przed podjęciem decyzji o zakupie.

SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

6. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia. Wypełniając formularz Kupujący potwierdza prawdziwość zawartych w nim danych.
7. Składając zamówienie Kupujący przyjmuje do wiadomości, że produkty wykonane ręcznie mogą różnić się od egzemplarzy przedstawionych na zdjęciach, co nie może być podstawą do roszczeń.
8. Sklep może opóźnić realizację zamówienia lub całkowicie jej odmówić, jeśli dane udostępnione przez Kupującego są niekompletne bądź nieprawdziwe.
9. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzymuje e-mail zwrotny z informacją o przyjęciu zamówienia oraz jego numerze.
10. Zastrzegamy sobie prawo do potwierdzenia zamówienia drogą e-mail lub telefonicznie.
11. Ceny towarów w sklepie internetowym sojaa.pl nie są ofertą w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). 
12. Sklep internetowy sojaa.pl realizuje zamówienia złożone drogą e-mail lub telefonicznie tylko w szczególnych przypadkach.
13. Sklep internetowy sojaa.pl nie realizuje zamówień składanych za pomocą inny form komunikacji, niż wskazane w pkt 6 i 12.
14. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności towaru w magazynie. W przypadku braku dostępności towaru Kupujący zostanie poinformowany o stanie zamówienia i ma prawo wybrać jedną spośród następujących opcji:
     a) częściowa realizacja zamówienia
     b) wydłużenie czasu oczekiwania 
     c) odstąpienie od umowy (anulowanie całości zamówienia). Jeśli Klient dokonał zapłaty za towar - Sklep zwróci należność
15. Zamówienie nie może być anulowane drogą telefoniczną.
16. Towar zamówiony przez Kupującego jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta lub dystrybutora.
17. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży w magazynie Sklepu.

CENY TOWARÓW

18. Wszystkie ceny towarów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu:
      a) podawane są w złotych polskich,
      b) zawierają podatek VAT,
      c) nie zawierają informacji dotyczących ewentualnych opłat celnych,
      d) nie zawierają informacji dotyczących kosztów dostawy. Koszty dostawy zamówionego towaru określane są po wyborze sposobu wysyłki.
19. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
20. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów oraz cen przesyłek, wprowadzania i usuwania Towarów z oferty oraz wprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych.
21. Zmiana ceny Towaru nie dotyczy prawidłowo złożonych zamówień, które wpłynęły do Sprzedawcy przed zmianą ceny w Sklepie Internetowym.
22. Promocje w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.
23. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.

PŁATNOŚĆ I WYSYŁKA

24. Płatność za zamówiony towar może być zrealizowana w jeden z następujących sposobów:
      a) za pośrednictwem serwisu transferuj.pl
      b) przelewem bankowym

Dane do przelewu:
SART sp. z o. o., ul. Czerwonych Maków 11, 05-800 Pruszków, NIP: 5342504232
Nr konta: 40 1750 0012 0000 0000 2924 0906      

25. Warunkiem realizacji zamówień jest potwierdzenia poprawnego wykonania operacji od operatora płatności W przypadku zamówień, za które płatności dokonuje się przelewem bankowym warunkiem realizacji jest zaksięgowanie wpłaty na koncie firmy SART sp. z o. o., właściciela sklepu sojaa.pl.
26. Dostarczenie towaru jest uzależnione od wybranej opcji dostawy. Jeżeli towar dostępny jest w magazynie Sklepu, zamówienie realizowane jest w terminie 2 dni roboczych.
27. Towar wysyłany jest do Kupującego wyłącznie w dni robocze, od poniedziałku do piątku.
28. Koszty przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej pokrywa sprzedawca; koszty przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej pokrywa kupujący (dotyczy wyłącznie przesyłek realizowanych na terenie kraju).
29. Koszty przesyłek realizowanych poza teren kraju pokrywa kupujący. 

ZWROT I WYMIANA TOWARU

30. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
31. Oświadczenie może być złożone za pośrednictwem e-mail, formularza kontaktowego lub na piśmie przy wykorzystaniu  formularza odstąpienia od umowy (stanowiącego zał. nr 2 do ustawy o prawach konsumentów). Należy odesłać towar w nienaruszonym stanie (brak oznak użytkowania) na adres Sklepu.
32. Koszty przesyłki zwrotnej pokrywa strona odstępująca od umowy.
33. Nie przyjmujemy przesyłek wysłanych za pobraniem pocztowym. 
34. Cena towaru zostanie zwrócona niezwłocznie nie późnej niż w ciągu 14 dni roboczych od daty otrzymania przesyłki zawierającej zwracany towar. Zwrot dokonywany jest przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu.
35. Sklep zwraca wyłącznie cenę zakupionego towaru oraz koszty przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej, jeżeli takie zaistniały.
36. Przy wymianie towaru na inny lub zmianie parametrów modelu Sklep uwzględnia ewentualne różnice w cenie. Koszty wymiany towaru ponosi Kupujący.

REKLAMACJE

37. W przypadku, gdy Kupującym nie jest Konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie Kodeksu Cywilnego.
38. W razie wykrycia wady nabytego towaru, w celu rozpoczęcia procedury reklamacyjnej, prosimy niezwłocznie skontaktować się ze sklepem sojaa.pl za pomocą adresu e – mail: kontakt@sojaa.pl.
39. Sprzedawca nie odpowiada za usterki wynikające z naturalnego zużywania się produktu, jego części lub materiału, z którego został wykonany.
40. Klient, odbierając przesyłkę z zamówieniem, powinien sprawdzić stan przesyłki, czy towar jest zgodny z zamówieniem oraz czy nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera lub pracownika poczty, sporządzić protokół szkody. Protokół szkody przesłany do Sklepu wraz z reklamacją ułatwi jej rozpatrzenie.
41. Reklamowany towar należy odesłać na adres Sklepu.
42. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek wysyłanych za pobraniem pocztowym.
43. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep przesyłki z reklamowanym towarem.
44. Jeżeli Kupującym jest konsument, procedura składania reklamacji odbywa się na zasadach i w terminach określonych w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego:
      a) Jeżeli towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową, kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów.
      b) jeżeli kupujący, z przyczyn określonych w lit a), nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodności, ma on prawo odstąpić od umowy. Kupujący nie może odstąpić od umowy, gdy niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jest nieistotna.
      c) Kupujący traci uprawnienia przewidziane lit. a) i b), jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem.
      d) Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru kupującemu; termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.
      e) Roszczenia kupującego przedawniają się z upływem roku od stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową; przedawnienie nie może się skończyć przed upływem terminu określonego w lit d). W takim samym terminie wygasa uprawnienie do odstąpienia od umowy.
45. Koszty związane z odesłaniem towaru reklamowanego Sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
46. W przypadku braku zasadności reklamacji, w szczególności w przypadku zgłoszenia wad, które powstały wyłącznie z winy użytkownika, wszelkie koszty pokrywa Klient.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

47. Sprzedawca nie ponosi wobec osób trzecich odpowiedzialności za szkody szczególne, pośrednie lub wtórne powstałe w trakcie użytkowania nabytego produktu.
48. Wszystkie zdjęcia wykorzystywane w Sklepie Internetowym sojaa.pl są własnością firmy SART SP. z o.o..
49, Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Sklep, nie krótszym niż 7 dni od daty udostępnienia ich na stronie www.sojaa.pl. Zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
50. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Sklepu Internetowego w formie umożliwiającej utrwalenie go w systemach teleinformatycznych Kupującego. Treść niniejszego regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony Regulamin
51. Regulamin oraz umowy sprzedaży zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu podlegają prawu polskiemu.
52. Umowa sprzedaży jest zawierana w języku polskim.
53. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
54. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze zamówienia lub innych dyspozycji Klienta, powstałe wskutek przekazania przez Klienta błędnych danych.
55. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
56. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy, z wyjątkiem sytuacji, w której Stroną zawartej ze sprzedawcą umowy jest Konsument. Wówczas sądem właściwym będzie Sąd właściwy dla siedziby/miejsca zamieszkania pozwanego.
57. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Kodeksu Cywilnego, Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o ochronie niektórych praw Konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.